Bilişim Vadisi

6698 SK Kapsamında Aydınlatma Bildirimi

Son Güncelleme:

Veri Sorumlusu Kimliği:

İletişim Adresi:

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

İşbu aydınlatma metni https://www.bilisimvadisi.com.tr/ adresini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir. https://www.bilisimvadisi.com.tr/ Bu adres üzerinden kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir:

Kişisel verileriniz Bilişim Vadisi’nin meşru menfaatleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bir hakkın tesisi ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının “ç”, “e” ve “f” fıkralarındaki hukuki sebepler kapsamında, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, internet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetleri iyileştirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, hizmet ve faaliyetlerinden sizileri haberdar edebilmek, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Bilişim Vadisi Ön Başvuru Formu’nun toplanması, İK ve Arge Portallarında bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve çerez politikamızda belirttiğimiz diğer amaçlar ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında yerleşik hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, tedarikçilerimi ve iş ortaklarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

Bilişim Vadisi, kişisel verilerinizi 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı ARGE ve Tasarım Faaliyetlerinin desteklenmesi Kanunu uyarınca yükümlülükleri yerine getirebilmek için Kamu Kurumlarıyla, ilgili bakanlıklar (Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı), ve uyuşmazlık hallerinde adli makamların resmi taleplerine istinaden adli makamlar ile paylaşmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Verileriniz adı geçen adreste yer alan ilgili alanları işleyerek gönder butonuna tıklamanızla birlikte web-adresi ara yüzüne yüklenmektedir.

Verilerinizi işlerken “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” ve”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanırız.

İlgili Kişinin Kanunun 11 İnci Maddesinde Sayılan Diğer Hakları:

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 S. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurularınızı, https://www.bilisimvadisi.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz İlgili kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. İlgili kişi başvuru formunda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Muallimköy Mh. Deniz Cd. No:143/5 41400 Gebze/Kocaeli adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adresine elektronik posta göndererek,
 • veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.